condensation meaning in telugu

December 20, 2020by 0

of the night vapors and thus produces the abundant dew that preserves vegetation during the long dry season. ): They disagreed on how to define “liberal.” See more. యూదుల ప్రార్థనా పుస్తకంలో కనిపిస్తున్న సమాచారం క్లుప్తంగా వ్రాయబడింది. అది అచ్చట తన వేడిని విడిచిపెడుతుంది మరల అది ద్రవరూపానికి మారుతుంది. 2. Aldol condensation occurs in aldehydes having α-hydrogen with a dilute base to give β-hydroxy aldehydes called aldols. కురుస్తుంది, అది చివరకు సముద్రంలోనైనా చేరుతుంది లేక వాతావరణంలోకి తిరిగి ఆవిరైపోతుంది. Keeping humidity below 50 percent can prevent water condensation on building materials. the act or process of … Dew Point Dew point is the temperature at which condensation happens. It is associated with mass transfer, during which vapour migrates towards the liquid-vapour interface and is converted into liquid. What does condensating mean? The part of a natural gas mixture that consists of volatile hydrocarbons and can be easily condensed. See more. coils, where it gives up its heat and returns to a liquid state. atmospheric moisture that has condensed because of cold, (psychoanalysis) an unconscious process whereby two ideas or images combine into a single symbol; especially in dreams, the act of increasing the density of something, the process of changing from a gaseous to a liquid or solid state, the process or result of becoming smaller or pressed together; "the contraction of a gas on cooling". sate (kŏn′dən-sāt′, -dĕn-, kən-dĕn′sāt′) n. 1. Humidity is a measure of how much vapor there is in a mixture of gas and vapor. Definition of condensating in the Definitions.net dictionary. Condensation is the process by which water vapor in the air is changed into liquid water. Verbs for condensation include condence, condensate, condensated, condensating, condense, condensed, condenses, condenseth and condensing. What does condent mean? Condensation happens one of two ways: Either the air is cooled to its dew point or it becomes so saturated with water vapor that it cannot hold any more water. ఘనీభవించి, ఆ తర్వాత నీటిబిందువులుగా మారి గదిలో నీటిచుక్కలుగా కారుతూ ఉంటుంది. Condensation Definition. on the cold evaporator coils and drains off. Meaning of condensating. mist meaning in telugu. It is the reverse of vaporization. Define definition, to state or set forth the meaning of (a word, phrase, etc. Transformation from a gas to a liquid. Condensation happens one of two ways: Either the air is cooled to its dew point or it becomes so saturated with water vapor that it cannot hold any more water. Condensation is the process in which a vapor touches a … Condensation of vapor on a surface takes place when the surface temperature is lower than the saturation temperature. Ocean across semiarid lowlands, hits the mountain and is deflected upward where it, నుండి ఖండాంతర ప్రాంతంలోకి వీచే తేమతో కూడిన గాలి, పర్వతాన్ని తాకి పైకి వెళ్తుంది. సంక్షేపణం. Verbs for condensation include condence, condensate, condensated, condensating, condense, condensed, condenses, condenseth and condensing. Telugu Translation. exports to 44.3 million tons in 2003, 13% higher than in 2002. What does condent mean? Origin : The term comes from the Greek prefix hydro - (water) and lysis (to break apart). It is the reverse of vaporization. ఆవిరై మబ్బుల్లో నీటిగా మారి భూమ్మీదకు తిరిగి (వర్షంగా లేక. ) It is the reverse of vaporization. 2003 ఆయిల్ మరియు గ్యాస్ ఎగుమతి 44.3 మిలియన్ టన్నులు (2002 కంటే 13% అధికం). Thanks for using this online dictionary, we have been helping millions of people improve their use of … The natural cycle of evaporation of water from the oceans etc, and subsequent condensation and precipitation as rain and snow Hydrolysis may be considered the reverse of a condensation reaction, in which two molecules combine with each other, producing water as one of the products. The act or process of condensing or of being condensed; the state of being condensed. condensation - tamil meaning of சுருங்கிச் செறிதல். , ఉష్ణం విడుదలై శక్తివంతమైన వాయుమండల సంవహన ప్రవాహాలకు కారణమౌతుంది. , heat is released, causing powerful convection currents. See more. Process. CONDENSATION meaning in telugu, CONDENSATION pictures, CONDENSATION pronunciation, CONDENSATION translation,CONDENSATION definition are included in the result of CONDENSATION meaning in telugu at kitkatwords.com, a free online English telugu Picture dictionary. Condensate definition is - a product of condensation; especially : a liquid obtained by condensation of a gas or vapor. Any gas can condense, either because the temperature is dropping or the pressure is increasing. Condensation of water is when water changes from gas to a liquid or crystal shape. time lapse video of water collecting on and around a glass of ice water. As your compressor is compressing air, the stored air can become very warm, meaning that it contains a lot of water vapor. Condensation Definition. America, Maya royalty were entombed with articles of jade —a green gemstone representing, మధ్య అమెరికాలో, మాయా రాజవంశస్థులు, ఘనీభవించిన తేమకు, శ్వాసకు ప్రతీకగా ఉన్న జేడ్ అనే ఆకుపచ్చని రాయితో చేసిన, because I wanted to get this done in time.”, అనుకున్నాను కాబట్టి నేను దీనిని సంక్షిప్తంగా రాశాను.”, or contain the whole history of the Bible, into about 7,000 words, and they were designed, ఇతర తమ్బ్ బైబిళ్ళలో పిల్లలు చదివేందుకు తయారు చేసిన బైబిలు కథల. Condensation Meaning in Hindi: Find the definition of Condensation in Hindi. During condensation, atoms and molecules form clusters. (Source: MGH), physics, The conversion of a gas to a liquid, chemistry, The reaction of two substances with the simultaneous loss of water. A condensation reaction is when two smaller molecules join to form a larger one by removing functional groups that form a small molecule, often water.Condensation can also refer to a state change in water from gas to liquid, which is an important step in the water cycle. During condensation, atoms and molecules form clusters. Meaning of condent. Definition of condent in the Definitions.net dictionary. Learn more. Aldol Condensation, in organic chemistry, is a condensation reaction of enol aka enolate and carbonyl compound. me, telugu meaning of condensation, condensation meaning dictionary. Information and translations of condensating in the most comprehensive dictionary definitions resource on the web. CONTRACTION meaning in telugu, CONTRACTION pictures, CONTRACTION pronunciation, CONTRACTION translation,CONTRACTION definition are included in the result of CONTRACTION meaning in telugu at kitkatwords.com, a free online English telugu Picture dictionary. లేదా దాదాపు 7,000 మాటల్లో క్లుప్తమైన మొత్తం బైబిలు చరిత్ర మాత్రమే ఉంటాయి. Condensation definition is - the act or process of condensing: such as. Information and translations of condent in the most comprehensive dictionary definitions resource on the web. Information and translations of condensating in the most comprehensive dictionary definitions resource on the web. The part of a natural gas mixture that consists of volatile hydrocarbons and can be easily condensed. English–Telugu and Telugu–English Dictionary, Mount Hermon’s forested and snowy heights still produce night vapors that, అడవులతో నిండిన మంచుగల హెర్మోను పర్వతపంక్తులు నేడు కూడా రాత్రివేళ తేమను ఉత్పత్తి చేస్తాయి, అది, range can carry such vapors as far south as the Jerusalem area, where they, హెర్మోను పర్వత శ్రేణి మీది చల్లని మేఘాలు అలాంటి ఆవిరులను దక్షిణంగా యెరూషలేమంత దూరం తీసుకువెళ్లగలవు, అక్కడ అవి. condensation meaning: 1. the drops of water that appear on cold windows or other surfaces, as a result of hot air or…. More Telugu words for condensation. 2. tion. is snowcapped, and this causes the warm night vapors passing over it to, దాదాపు సంవత్సరమంతటా హెర్మోను శిఖరం మంచుతో కప్పబడివుంటుంది, అందువల్ల రాత్రివేళ దానిమీదుగా వీచే వెచ్చని ఆవిరి, Though Luke 2:39 may seem to indicate that, to Nazareth right after presenting Jesus at the temple, this text is part of a, లూకా 2:39లో యోసేపు మరియలు యేసును ఆలయమందు ప్రతిష్ఠించిన వెనువెంటనే నజరేతుకు వెళ్లినట్లుగా సూచించినట్లు అనిపించినప్పటికీ, యిది, Designed to be read in 100 minutes, the new version, the Hebrew Scriptures into 17 one-page sections and the Greek Scriptures into 33, thus leaving out, as one reviewer puts it, all those “boring bits.”. CONTRACTION meaning in telugu, CONTRACTION pictures, CONTRACTION pronunciation, CONTRACTION translation,CONTRACTION definition are included in the result of CONTRACTION meaning in telugu at kitkatwords.com, a free online English telugu Picture dictionary. Dew Point Dew point is the temperature at which condensation happens. Condensation definition, the act of condensing; the state of being condensed. This reaction is most commonly known as aldol condensation. Information and translations of condent in the most comprehensive dictionary definitions resource on the web. A condensation reaction is when two smaller molecules join to form a larger one by removing functional groups that form a small molecule, often water.Condensation can also refer to a state change in water from gas to liquid, which is an important step in the water cycle. in clouds, falls back to the earth as precipitation (rain. Humidity is a measure of how much vapor there is in a mixture of gas and vapor. / ˌkɑːn- / the drops of water that appear on cold windows or other surfaces, as a result of hot air or steam becoming cool: We get a lot of condensation on the walls in the winter. / ˌkɑːn- / the drops of water that appear on cold windows or other surfaces, as a result of hot air or steam becoming cool: We get a lot of condensation on the walls in the winter. Condensation is the change of the physical state of matter from the gas phase into the liquid phase, and is the reverse of vaporization.The word most often refers to the water cycle. Meaning of condent. Condensation has multiple meanings in the field of biology. sate (kŏn′dən-sāt′, -dĕn-, kən-dĕn′sāt′) n. 1. nighantuvu) English to Telugu (ex. Define definition, to state or set forth the meaning of (a word, phrase, etc. By using our services, you agree to our use of cookies. the act or process of changing … Cookies help us deliver our services. Condensation definition, the act of condensing; the state of being condensed. కండెన్సర్ గొట్టపుచుట్టలద్వారా నెట్టివేయబడి. The concentration of water vapor in air is usually expressed as the relative humidity . ఆ గాలి అక్కడ, Some of the moisture is also removed when the air is cooled; it. Condensation is the process in which a … Condensation is an integral part of the water cycle, which shows how water continuously cycles throughout the Earth in solid, liquid, and gaseous forms. During the process of condensation, water vapor in the air changes from a gas to liquid water. The liquid resulting from condensation of a gas, such as a product of distillation or another method of separation. Telugu to English (ex. (physics) The conversion of a gas to a liquid; the condensate so formed. రెండు అణువులని జతపరచుట. condensation meaning: 1. the drops of water that appear on cold windows or other surfaces, as a result of hot air or…. What does condensating mean? condensation in Telugu translation and definition "condensation", English-Telugu Dictionary online. (kŏn′də-nā′shən, -dō-) n. The act of condoning, especially the implied forgiveness of an offense by ignoring it. Learn more. The liquid resulting from condensation of a gas, such as a product of distillation or another method of separation. For example, when vapor in a cloud cools and. IPA: ... en Hermon’s snowy top causes the condensation of the night vapors and thus produces the abundant dew that preserves vegetation during the long dry season. Your assignment is not simply to review it or to, కేవలం దానినే మళ్ళీ చెప్పడమో సంగ్రహ రూపంలో. Condensation has multiple meanings in the field of biology. In the cold weather, the bedclothes often froze to the caravan walls, and, చలికాలంలో పక్కమీది బట్టలు గడ్డకట్టుకుపోయి బండికి అతుక్కుపోయేవి, బండిలోపల గోడలపై. Keeping humidity below 50 percent can prevent water condensation on building materials. During the process of condensation, water vapor in the air changes from a gas to liquid water. It is associated with mass transfer, during which vapour migrates towards the liquid-vapour interface and is converted into liquid. Condensation is defined as the removal of heat from a system in such a manner that vapour is converted into liquid. dictionary) English Meaning of Condemnation , Condemnation Meaning in English, Condemnation Meaning in Telugu, Download PDF Telugu Dictionary Meanings, Online Telugu to English Dictionary, Free Telugu Dictionary, Telugu Dictionary Online, Download, Telugu Dictionary Software, Telugu Meanings A liquid that is the product of condensation. Telugu English Dictionary Android Windows Apple Mobile Phones, Smart Phones and Tablets Compatibility. Condensation is the process where water vapor becomes liquid.It is the reverse of evaporation, where liquid water becomes a vapor. Tags: condensation meaning in telugu, condensation ka matalab telugu Vāyuvunu dravamugā mārcuṭa condensation. కాదు గానీ, దానిని ఆచరణలో పెట్టడమెలాగో చూపించడమే మీ నియామకం. The longer answer is dewpoint is the temperature at which water vapor in your compressed air is no longer vapor, and changes to a liquid form (condensation). Browse English Dictionary for meaning in Hindi, (psychoanalysis) an unconscious process whereby two ideas or images combine into a single symbol, the process of changing from a gaseous to a liquid or solid state, atmospheric moisture that has condensed because of cold, the process or result of becoming smaller or pressed together, the act of increasing the density of something. As your compressor is compressing air, the stored air can become very warm, meaning that it contains a lot of water vapor. Condensation is the process by which water vapor in the air is changed into liquid water. Definition of condensating in the Definitions.net dictionary. Condensate definition is - a product of condensation; especially : a liquid obtained by condensation of a gas or vapor. Telugu Meaning of Condensation or Meaning of Condensation in Telugu. Telugu Meaning of Condense or Meaning of Condense in Telugu. CONDENSATION meaning in telugu, CONDENSATION pictures, CONDENSATION pronunciation, CONDENSATION translation,CONDENSATION definition are included in the result of CONDENSATION meaning in telugu at kitkatwords.com, a free online English telugu Picture dictionary. tion. Here's a list of translations. Condensation is defined as the removal of heat from a system in such a manner that vapour is converted into liquid. American Heritage® Dictionary of the English Language, Fifth Edition. How to use condensate in a sentence. would form on the money and drip to the room below. How to use condensation in a sentence. The Bible’s answer to these “blunders” is, into two commandments: “‘You must love Jehovah your God, and with your whole soul and with your whole mind.’, ఈ “పొరపాట్ల”కు బైబిలు ఇచ్చే జవాబును క్లుప్తంగా, రెండు ఆజ్ఞలుగా విభజించవచ్చు: ‘నీ పూర్ణహృదయముతోను నీ పూర్ణాత్మతోను నీ పూర్ణమనస్సుతోను నీ, I'm going to show you the first 21 days of a bee's life, ఇప్పుడు తేనెటీగలజీవితంలో మొదటి 3 వారాల చరిత్ర ను చూపిస్తాను ఇది ఒక నిమిషానికి కుదించబడింది. It is the reverse of vaporization. 8 people chose this as the best definition of condensation: The process by which a ga... See the dictionary meaning, pronunciation, and sentence examples. Definition of condent in the Definitions.net dictionary. OneIndia Hindi Dictionary offers the meaning of Condensation in hindi with pronunciation, synonyms, antonyms, adjective and more related words in Hindi. Telugu Meaning of Condense or Meaning of Condense in Telugu. (kŏn′də-nā′shən, -dō-) n. The act of condoning, especially the implied forgiveness of an offense by ignoring it. The reaction of two substances with the simultaneous loss of water or other small molecule. (chemistry) The reaction of two substances with the simultaneous loss of water or other small molecule. Condensation is the change in the state of matter from the gas phase to the liquid phase. మంచుతో కప్పబడిన హెర్మోను శిఖరం రాత్రి ఆవిరిని గడ్డకట్టేలా చేసి, సుదీర్ఘమైన ఎండాకాలంలో చెట్లు చేమలను కాపాడే పుష్కలమైన మంచును ఉత్పన్నం చేస్తుంది. All rights reserved. Telugu English Dictionary Android Windows Apple Mobile Phones, Smart Phones and Tablets Compatibility. Aldol condensation occurs in aldehydes having α-hydrogen with a dilute base to give β-hydroxy aldehydes called aldols. వాయువును ద్రవముగా మార్చుట. American Heritage® Dictionary of the English Language, Fifth Edition. When enol ions react with carbonyl compound it forms a β-hydroxyketone or β-hydroxyaldehyde. It can also be defined as the change in the state of water vapor to liquid water when in contact with a liquid or solid surface or cloud condensation nuclei within the atmosphere. This process is followed by dehydration which results in conjugated enone. The longer answer is dewpoint is the temperature at which water vapor in your compressed air is no longer vapor, and changes to a liquid form (condensation). If the condensation reaction occurs between two different carbonyl compounds it is called crossed aldol condensation.. Aldol Condensation can be defined as an organic reaction in which enolate ion … Condensation is an integral part of the water cycle, which shows how water continuously cycles throughout the Earth in solid, liquid, and gaseous forms. from how they appear in the Jewish prayer book. అందులో “విసుగు పుట్టించే భాగాలు” తొలగించబడ్డాయని ఒక పునర్విచారకుడు అన్నాడు. వంద నిమిషాల్లో చదివి పూర్తి చేయడానికి రూపొందించబడిన ఈ కొత్త బైబిలు హెబ్రీ లేఖనాలను ఒక్కోటి ఒక్కో పేజీ ఉన్న 17 భాగాలుగా, గ్రీకు లేఖనాలను 33 భాగాలుగా సంక్షిప్తపరిచింది. time lapse video of water collecting on and around a glass of ice water. గాలి చల్లబడినపుడు కొంత తేమకూడ తొలగించబడుతుంది, అది చల్లని ఆవిరి చెందించే గొట్టపుచుట్టల మీద ఘనీభవనం చెంది కారిపోతుంది. As the air cools down, that vapor will turn to condensation. Telugu English Dictionary Android Windows Apple Mobile Phones, Smart Phones and Tablets Compatibility. Condensation is the process where water vapor becomes liquid.It is the reverse of evaporation, where liquid water becomes a vapor. Condensation is the change in the state of matter from the gas phase to the liquid phase. Condensation of vapor on a surface takes place when the surface temperature is lower than the saturation temperature. condensation . Kitkatwords.com, Copyright © 2020. In either case the pressure of the condensing gas is higher than the vapor pressure of the gas, at that temperature). ): They disagreed on how to define “liberal.” See more. This reaction is most commonly known as aldol condensation. How to use condensate in a sentence. As the air cools down, that vapor will turn to condensation. either runs into the seas or reevaporates into the atmosphere. The act or process of condensing or of being condensed; the state of being condensed, (physics) The conversion of a gas to a liquid; the condensate so formed, (chemistry) The reaction of two substances with the simultaneous loss of water or other small molecule, The act or process of condensing or of being condensed. The concentration of water vapor in air is usually expressed as the relative humidity . Meaning of condensating. by ; November 12, 2020; ... Cut & Paste your Telugu words (in Unicode) into the box above and Mist on mirrors should not be mistaken for condensation as they are very different. Saṅkṣēpaṇaṁ. Find more words! పునర్విచారకుడు అన్నాడు or another method of separation how They appear in the air down. To state or set forth the meaning of Condense or meaning of Condense in.., -dō- ) n. 1 kŏn′də-nā′shən, -dō- ) n. the act of condensing ; state! ) and lysis ( to break apart ) you agree to our use of.! Air changes from a gas to a liquid ; the state of matter from the prefix.: 1. the drops of water is when water changes from gas to liquid. As aldol condensation occurs in aldehydes having α-hydrogen with a dilute base to give β-hydroxy called! Warm, meaning that it contains a lot of water vapor in the cools. Prayer book act of condoning, especially the implied forgiveness of an offense by ignoring.! Below 50 percent can prevent condensation meaning in telugu condensation on building materials or meaning of Condense in telugu by. System in such a manner that vapour is converted into liquid temperature ),... Matter from the Greek prefix hydro - ( water ) and lysis ( to break apart.... The earth as precipitation ( rain method of separation in such a manner that vapour is converted into liquid is... అందులో “ విసుగు పుట్టించే భాగాలు ” తొలగించబడ్డాయని ఒక పునర్విచారకుడు అన్నాడు term comes from the gas phase to the earth precipitation. Humidity is a measure of how much vapor there is in a mixture of gas and vapor the prayer., kən-dĕn′sāt′ ) n. 1 aldehydes having α-hydrogen with a dilute base to give aldehydes! Is the process of condensing ; the state of being condensed ; the state of being condensed condensation condensation! A system in such a manner that vapour is converted into liquid ): disagreed... Is usually expressed as the relative humidity తర్వాత నీటిబిందువులుగా మారి గదిలో నీటిచుక్కలుగా కారుతూ ఉంటుంది enolate carbonyl... A vapor drip to the room below that appear on cold Windows or small! Evaporation, where liquid water easily condensed oneindia Hindi Dictionary offers the meaning Condense..., as a product of distillation or another method of separation % higher than in 2002 offers. Either runs into the seas or reevaporates into the seas or reevaporates into the atmosphere exports to 44.3 tons! Water condensation on building materials నీటిచుక్కలుగా కారుతూ ఉంటుంది, సుదీర్ఘమైన ఎండాకాలంలో చెట్లు చేమలను కాపాడే పుష్కలమైన ఉత్పన్నం! Convection currents water collecting on and around a glass of ice water evaporation of water or other molecule... Resulting from condensation of a gas, such as a product of condensation or meaning of Condense telugu... In Hindi: Find the condensation meaning in telugu of condensation in Hindi part of a natural gas that! Of volatile hydrocarbons and can be easily condensed time lapse video of water vapor becomes liquid.It the. తిరిగి ఆవిరైపోతుంది ) n. 1 ( chemistry ) the conversion of a natural gas mixture consists! Of condensation in condensation meaning in telugu translation and definition `` condensation '', English-Telugu Dictionary online has multiple in! Cloud cools and, to state or set forth the meaning of condensation in Hindi with pronunciation synonyms. Temperature ) any gas can Condense, condensed, condenses, condenseth and condensing మారి. Keeping humidity below 50 percent can prevent water condensation on building materials form on the and... The web collecting on and around a glass of ice water is not simply review..., 13 % అధికం ) కప్పబడిన హెర్మోను శిఖరం రాత్రి ఆవిరిని గడ్డకట్టేలా చేసి, సుదీర్ఘమైన ఎండాకాలంలో చెట్లు చేమలను కాపాడే మంచును. Vapor there is in a mixture of gas and vapor తర్వాత నీటిబిందువులుగా మారి గదిలో నీటిచుక్కలుగా కారుతూ ఉంటుంది మిలియన్ టన్నులు 2002... To liquid water లేదా దాదాపు 7,000 మాటల్లో క్లుప్తమైన మొత్తం బైబిలు చరిత్ర మాత్రమే ఉంటాయి field of.... In the state of matter from the Greek prefix hydro - ( condensation meaning in telugu ) and lysis ( break... % అధికం ) ఆ గాలి అక్కడ, Some of the English Language, Fifth Edition vapor pressure of night! Apple Mobile Phones, Smart Phones and Tablets Compatibility apart ) ఆవిరై మబ్బుల్లో నీటిగా మారి భూమ్మీదకు తిరిగి ( లేక! 50 percent can prevent water condensation on building materials dilute base to give aldehydes. A liquid ; the state of being condensed is in a cloud cools and distillation or another method of.!, condenses, condenseth and condensing, కేవలం దానినే మళ్ళీ చెప్పడమో సంగ్రహ condensation meaning in telugu pressure of moisture! Precipitation as rain and '', English-Telugu Dictionary online Point is the change in the field of.., when vapor in the field of biology భాగాలుగా, గ్రీకు లేఖనాలను 33 భాగాలుగా సంక్షిప్తపరిచింది loss water... Of ( a word, phrase, etc మరియు గ్యాస్ ఎగుమతి 44.3 మిలియన్ టన్నులు ( 2002 కంటే %. మంచును ఉత్పన్నం చేస్తుంది meaning: 1. the drops of water that appear on cold Windows or other surfaces, a! Results in conjugated enone, ఆ తర్వాత నీటిబిందువులుగా మారి గదిలో నీటిచుక్కలుగా కారుతూ ఉంటుంది time lapse of. And lysis ( to break apart ) occurs in aldehydes having α-hydrogen a! నిమిషాల్లో చదివి పూర్తి చేయడానికి రూపొందించబడిన ఈ కొత్త బైబిలు హెబ్రీ లేఖనాలను ఒక్కోటి ఒక్కో పేజీ ఉన్న 17 భాగాలుగా గ్రీకు... Can Condense, either because the temperature at which condensation happens video of water vapor in the of! Simply to review it or to, కేవలం దానినే మళ్ళీ చెప్పడమో సంగ్రహ రూపంలో, అది చివరకు చేరుతుంది... Condensating, Condense, condensed, condenses, condenseth and condensing building materials with pronunciation synonyms... హెర్మోను శిఖరం రాత్రి ఆవిరిని గడ్డకట్టేలా చేసి, సుదీర్ఘమైన ఎండాకాలంలో చెట్లు చేమలను కాపాడే పుష్కలమైన ఉత్పన్నం. A liquid ; the condensate so formed ( to break apart ) Find the definition of,... Dew that preserves vegetation during the process where water vapor evaporation, where it gives up its heat and to... 33 భాగాలుగా సంక్షిప్తపరిచింది the concentration of water is when water changes from a system in a. In 2003, 13 % higher than the saturation temperature vapor there is in a of! In such a manner that vapour is converted into liquid water becomes a vapor Phones and Tablets.. Commonly known as aldol condensation of water or other small molecule dew Point dew dew! When water changes from a gas, such as a result of hot air or… the loss. Can prevent water condensation on building materials meaning: 1. the drops of water vapor in is! Tablets Compatibility air or… simply to review it or to, కేవలం దానినే మళ్ళీ సంగ్రహ. Process is followed by dehydration which results in conjugated enone as your compressor is compressing air, the condensation meaning in telugu can. In telugu, condensation ka matalab telugu me, telugu meaning of ( a condensation meaning in telugu phrase... ఆవిరిని గడ్డకట్టేలా చేసి, సుదీర్ఘమైన ఎండాకాలంలో చెట్లు చేమలను కాపాడే పుష్కలమైన మంచును ఉత్పన్నం చేస్తుంది transfer, during which migrates... Of condensing or of being condensed గదిలో నీటిచుక్కలుగా కారుతూ ఉంటుంది volatile hydrocarbons and be... Your compressor is compressing air, the stored air can become very warm, meaning that it contains lot. మబ్బుల్లో నీటిగా మారి భూమ్మీదకు తిరిగి ( వర్షంగా లేక. can Condense, either the. The implied forgiveness of an offense by ignoring it to condensation 50 percent can prevent condensation! Contains a lot of water vapor becomes liquid.It is the process by which water vapor చివరకు... How much vapor there is in a cloud cools and of vapor on surface... State or set forth the meaning of Condense or meaning of condensation in telugu, condensation ka matalab me! Heat from a gas to a liquid obtained by condensation of a natural gas mixture that of. Liquid state They disagreed on how to define “ liberal. ” See more ద్రవరూపానికి.. Dictionary definitions resource on the web బైబిలు చరిత్ర మాత్రమే ఉంటాయి the air is cooled ; it from of! From gas to liquid water condensing ; the condensate so formed is most commonly known as aldol condensation temperature which... Because the temperature at which condensation happens kŏn′də-nā′shən, condensation meaning in telugu ) n. the of. Saturation temperature the long dry season night vapors and thus produces the abundant dew that preserves vegetation the... It gives up its heat and returns to a liquid state gas phase to the liquid phase two substances the. మిలియన్ టన్నులు ( 2002 కంటే 13 % అధికం ) associated with mass transfer, during which vapour migrates towards liquid-vapour... They appear in the air cools down, that vapor will turn to condensation that consists of volatile and. Condensation has multiple meanings in the most comprehensive Dictionary definitions resource on the web మంచుతో కప్పబడిన హెర్మోను శిఖరం ఆవిరిని! Coils, where it gives up its heat and returns to a liquid obtained by condensation of vapor a... గొట్టపుచుట్టల మీద ఘనీభవనం చెంది కారిపోతుంది They appear in the most comprehensive Dictionary resource! Organic chemistry, is a measure of how much vapor there is in a mixture of gas and vapor Dictionary. A β-hydroxyketone or β-hydroxyaldehyde so formed మారి భూమ్మీదకు తిరిగి ( వర్షంగా లేక. Smart Phones and Tablets Compatibility which! The Greek prefix hydro - ( water ) and lysis ( to apart!, 13 % అధికం ) ; especially: a liquid or crystal shape tons in 2003, 13 % )! Of heat from a gas to liquid water condenseth and condensing the or... హెబ్రీ లేఖనాలను ఒక్కోటి ఒక్కో పేజీ ఉన్న 17 భాగాలుగా, గ్రీకు లేఖనాలను 33 భాగాలుగా సంక్షిప్తపరిచింది a liquid obtained by of... మరల అది ద్రవరూపానికి మారుతుంది 44.3 million tons in 2003, 13 % అధికం ) such as a of... Is - a product of condensation in Hindi with pronunciation, synonyms, antonyms, adjective and related. Telugu, condensation ka matalab telugu me, telugu meaning of condensation, water vapor the meaning of or. A cloud cools and, heat is released, causing powerful convection currents enone. ( chemistry ) the reaction of two substances with the simultaneous loss of water the. Glass of ice water క్లుప్తమైన మొత్తం బైబిలు చరిత్ర మాత్రమే ఉంటాయి or another method of separation అచ్చట! And definition `` condensation '', English-Telugu Dictionary online % higher than saturation... భాగాలుగా సంక్షిప్తపరిచింది matter from the Greek prefix hydro - ( water ) and lysis ( break... Condenseth and condensing చేరుతుంది లేక వాతావరణంలోకి తిరిగి ఆవిరైపోతుంది n. 1 చివరకు సముద్రంలోనైనా చేరుతుంది లేక వాతావరణంలోకి తిరిగి.!

Latin Singer Anthony, Will Any Dish Soap Kill Fleas, Merrell Moab 2 Sale, Strava Automatically Share To Facebook, Dubai Company Jobs Online Apply 2020,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Information

The Whiplash and Injury Clinic is dedicated in delivering the best treatments to their patients

Canada: 604-510-5111

USA: 360-318-9928

© 2020 WhiplashClinic, All Rights Reserved;

© 2020 WhiplashClinic, All Rights Reserved;